هوشمند، سریع و پایدار

استفاده از الگوهای هوش مصنوعی پیچیده برای مدیریت حمل و نقل ناوگان‌ها